Zelfstandigenaftrek sneller en meer afgebouwd
23 september 2020 

Zelfstandigenaftrek sneller en meer afgebouwd

Een van de maatregelen die op Prinsjesdag is bekendgemaakt, is dat de zelfstandigenaftrek

(nu maximaal € 7.030) verder wordt afgebouwd dan vorig jaar werd bepaald. De afbouw vindt vanaf volgend jaar plaats met stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in 2028. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek dus maximaal € 6.670. Na 2028 daalt de aftrek met € 110 per jaar, zodat de aftrek uiteindelijk in 2036 nog maximaal € 3.240 bedraagt.

U komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als u:

  • jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
  • tenminste 1.225 uren én
  • 50% van uw totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor uw onderneming besteedt.

Heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoet u aan het urencriterium, dan heeft u recht op 50% van de aftrek.

Berekening KIA verduidelijkt

Als u investeert in uw bedrijf, kunt u gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

De KIA is – naast afschrijvingen – een extra aftrek op de winst. U kunt de KIA claimen als u op jaarbasis tussen € 2.400 en € 323.544 (2020) investeert in bedrijfsmiddelen. Bij ondernemers met meerdere ondernemingen en bij samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (VOF) of maatschap) levert de berekening van de KIA regelmatig discussie op met de Belastingdienst. Om geschillen hierover te voorkomen is de KIA verduidelijkt.

KIA bij meerdere ondernemingen

Bent u ondernemer en heeft u meerdere ondernemingen, dan bepaalt u de KIA per onderneming op basis van de investeringen die u per onderneming heeft gedaan. U moet hiervoor dus niet alle investeringen van al uw ondernemingen samentellen.

KIA bij samenwerkingsverband

Bent u een ondernemer die deelneemt aan een samenwerkingsverband, dan is het volgende voor u van belang. Geven uw investeringen samen met de investeringen van de andere deelnemers aan een samenwerkingsverband recht op het maximum-bedrag van de KIA, dan heeft u slechts recht op een evenredig deel van het maximumbedrag aan KIA voor uw aandeel in het totaal van de investeringen.

Winstvrijstelling TOGS en TVL

De TOGS (€ 4.000) was een eenmalige tegemoetkoming waarmee u de vaste lasten van uw bedrijf kon blijven betalen tijdens de coronacrisis. Inmiddels is de TOGS opgevolgd door de TVL-regeling. Het recht op deze tegemoetkoming (maximaal € 50.000) is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, de hoogte van uw vaste lasten en de mate van omzetdaling (minimaal 30%).

Beide tegemoetkomingen zijn vrijgesteld van winstbelasting. Maar dat kan alleen als dit in de wet geregeld is. Dat is nu gebeurd.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op