Tips voor ondernemers - We geven advies over fiscale, juridische en financiële zaken
25 augustus 2020 

Tips voor ondernemers - We geven advies over fiscale, juridische en financiële zaken

Subsidie melkkoeien zeldzame rassen

Heeft u melkkoeien van zeldzame runderrassen? Dan kunt u in de maand september subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld aanwezige melkkoe in het voorgaande jaar (op basis van 4 teldata).

Zeldzame runderrassen

Onder zeldzame runderrassen wordt verstaan: Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbond), Groninger blaarkop, Lakenvelder en Roodbont Fries vee.

Jaarlijkse subsidie

U kunt de subsidie aanvragen in 2020 én 2021. En waarschijnlijk ook in 2022 indien het nieuwe GLB pas per 2023 ingaat (zoals verwacht).

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • De melkkoeien zijn in het I&R systeem gevlagd als zeldzaam ras.
  • De melk van de melkkoeien wordt geleverd aan een melkfabriek of wordt zelf verzuiveld. Zoogkoeien komen daardoor niet in aanmerking
  • U voldoet aan de regels van de de-minimisverordening.

 

Komt u in aanmerking? Vraag de subsidie dan begin september aan.

Voor deze subsidie geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

 

Deadline NOW 2.0-aanvraag nadert

De NOW-regeling is met vier maanden verlengd. U kunt de NOW 2.0 aanvragen als u gedurende vier aaneenge­sloten kalendermaanden een omzetdaling van ten minste 20% heeft. De omzetdaling wordt vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Hebt u ook van de NOW 1.0-regeling gebruik gemaakt? In dat geval kunt u de 4-maandsperiode niet zelf bepalen. De omzetperiode van de NOW 2.0-regeling moet dan aan­sluiten op de periode gekozen bij de NOW 1.0-regeling. De referentiemaand voor de loonsom is maart van dit jaar. U kunt een subsidie van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetdaling 45% (50% van 90%) van de totale loonsom. U kunt de subsidie nog aanvragen tot en met 31 augustus 2020.

Geen dividend- en bonusuitkeringen

Let op, u moet voor de NOW 2.0-subsidie wel aan meer voorwaarden voldoen dan voor de NOW 1.0-subsidie. U mag bijvoorbeeld geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020 tot en met de aandeel­houdersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld in 2021. Dit moet u bij de aanvraag verklaren. Aan deze voorwaarde moet u voldoen als uw totale NOW-voorschot € 100.000 of meer bedraagt of uw NOW-subsidie definitief wordt vastgesteld op € 125.000 of meer. De voorwaarde geldt niet voor dividend, bonussen en aandelen over 2019. Verder geldt de voorwaarde ook niet voor het overige personeel dat bij uw bedrijf werkt en dat mogelijk variabel wordt beloond via bonussen.

Toch collectief ontslag

U mag tijdens de subsidieperiode in beginsel geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Ont­slaat u toch om deze reden werknemers en hebt u sub­sidie aangevraagd en gekregen voor de loonkosten van deze werknemers? Dan moet u die subsidie terugbetalen. De ‘extra’ korting van 50% is in NOW 2.0 vervallen. Maar wilt u 20 of meer werknemers ontslaan om bedrijfsecono­mische redenen en neemt u deel aan de NOW-regeling, dan moet u een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komt u er met hen niet uit, dan moet u een aanvraag voor mediation doen bij een speciale commissie van de Stichting van de Arbeid. Hebt u geen akkoord of een mediationaanvraag, dan wordt het NOW 2.0-subsidiebedrag toch extra gekort met 5%.

Tip

Dit betekent overigens niet dat het onmogelijk is om afscheid te nemen van personeel. De vaststellingsovereenkomst blijft immers een goed alternatief.

Inspanningsverplichting scholing

U moet zich inspannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. De vraag is hoe u aan die inspanningsverplichting – waarvoor u een verklaring hebt moeten afleggen – nu precies invulling moet geven? Dat verschilt per werkgever en vergt dus maatwerk. Wel zijn er minimumvoorwaarden waar u aan moet voldoen. Zo bent u verplicht om bij uw werknemers aandacht te vragen voor de mogelijkheden om een gratis ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur aan te vragen (zie hierna bij ‘Gratis ontwikkeltraject etc..). Daarbij kunnen zij gebruikma­ken van de middelen in het kader van ‘NL Leert Door’. U moet uw werknemers aangeven waar zij informatie hier­over kunnen verkrijgen. U kunt de nieuwe scholingsverplich­ting inpassen in uw bestaande scholingsbeleid. Het gratis ontwikkeladvies is sinds 1 augustus jl. van start gegaan.

Aanvraag definitieve vaststelling NOW-subsidie

Hebt u NOW-subsidie aangevraagd, dan moet u deze definitief laten vaststellen door het UWV. De definitieve vaststelling van de NOW-subsidie 1.0 kunt u vanaf 7 oktober 2020 aanvragen. De definitieve vaststelling van de NOW-subsidie 2.0 kunt u indienen ná 15 november 2020. Hebt u zowel NOW 1.0- als NOW 2.0-subsidie aangevraagd, dan mag u de aanvraag voor de definitieve vaststelling van beide subsidies gelijktijdig indienen ná 15 november 2020. Het UWV stuurt u vervolgens binnen 52 weken na deze aanvraag een eindafrekening.

Tip

We hebben hier op hoofdlijnen de nieuwe NOW 2.0-regeling beschreven. De regeling is echter ingewik­keld. Daarom is het verstandig om bij de aanvraag een deskundige te betrekken.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de MKB-ondernemer

Sinds eind juni is de ‘Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB

COVID-19 (hierna: TVL-regeling) in werking getreden. Dit is de opvolger van de TOGS (€ 4.000). De TVL-regeling is een tijdelijke en eenmalige subsidie van maximaal € 50.000, waarmee u de vaste lasten kunt betalen voor de maanden juni tot en met september 2020. U kunt de subsidie krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister met de kwalificerende SBI-code. Als u subsidie ontving onder de TOGS, voldoet uw SBI-code zonder meer;
  • Uw omzet is met ten minste 30% gedaald;
  • U heeft meer dan € 4.000 vaste lasten. Het gaat hierbij om de overige bedrijfskosten. Variabele lasten tellen niet mee. De regeling werkt met een vast percentage per sector. U hoeft de vaste lasten dus niet zelf te berekenen;
  • Uw onderneming heeft ten minste één vestiging op een ander adres dan uw privéadres, of u heeft een vestiging die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning en die is voorzien van een eigen opgang of toegang. Deze eisen gelden overigens niet voor horeca- en ambulante ondernemingen. Bent u horecaondernemer? Dan is het voldoende dat u ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.

Aanvraag

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 oktober 2020, 17:00 uur. Dit gebeurt via een formulier op RVO.nl, waarna binnen acht weken een beslissing volgt. Als de subsidie wordt verleend, zal er een eenmalig voorschot van 80% worden uitgekeerd. De vaststelling van de subsidie moet u vervolgens vóór 1 april 2021 aanvragen bij rvo.nl/tvl.

 

Op Prinsjesdag nieuw plan voor box 3

De voorgenomen aanpassing van box 3 gaat niet door. Die aanpassing hield ruwweg in dat spaargeld over de eerste € 400.000 per partner niet meer belast zou zijn in box 3. Dit voorstel ging vooral ten koste van kleine beleggers van wie het vermogen in box 3 maar voor een klein deel uit spaargeld bestaat. Zij werden in het plan geacht een rende­ment van 5,33% te halen. Dit zou er toe kunnen leiden dat u zich gedwongen voelt in zeer risicovolle beleggingen te stappen om dit rendement ook werkelijk te kunnen halen. Het kabinet vindt dit ongewenst. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op de langere termijn. Om spaarders en kleine beleggers voor de korte termijn tegemoet te komen, wordt nu gekeken naar aanpassingen binnen het huidige stelsel. Er wordt gestreefd om op Prinsjesdag 2020 een concreet voorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat het heffingsvrij vermogen zal worden verhoogd.