Tijdig TVL Q4 2021 aanvragen
22 januari 2022 

Tijdig TVL Q4 2021 aanvragen

Tijdig TVL Q4 2021 aanvragen

Sinds er weer beperkende coronamaatregelen gelden, is ook de coronasteun weer opgepakt. Een van de coronasteunmaatregelen is de TVL Q4 2021, waarmee u een tegemoetkoming kunt krijgen voor de vaste lasten. De maximale subsidiebedragen zijn € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen. Het subsidiepercentage is 100%. Hebt u in het vierde kwartaal minimaal 20% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoet u aan de overige voorwaarden? Dan kunt u TVL-subsidie aanvragen bij de RVO. U kunt ook van de TVL Q4 gebruikmaken als u in vorige kwartalen geen gebruik hebt gemaakt van de TVL-regeling. Het aanvraagloket is tot en met  28 januari 2022 open.


Lees meer over onze MKB diensten 

Ook TVL Q1 2022

U kunt ook voor het eerste kwartaal van 2022 (Q1, januari tot en met maart) TVL krijgen. De regeling is gelijk aan de TVL Q4 2021. Maar om in aanmerking te komen voor TVL Q1 2022 moet uw bedrijf minimaal 30% omzetverlies lijden in het eerste kwartaal van 2022. De verlaging van 30% naar 20% in TVL Q4 2021 was eenmalig. Het subsidiepercentage blijft 100% en ook de subsidiebedragen blijven gelijk: € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Het is nog niet bekend wanneer het aanvraagloket opengaat.

OVK-subsidie voor land- of tuinbouw verlengd

Een andere coronasteunmaatregel is de Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK). Ook deze regeling is verlengd, zodat u hiervan ook gebruik kunt maken in het vierde kwartaal van 2021 (OVK Q4 2021) en in het eerste kwartaal van 2022 (OVK Q1 2022). De regeling is een aanvulling op de TVL. Bent u land- of tuinbouwer en heeft u de maximale TVL (€ 290.000) aangevraagd of heeft de RVO u de maximale TVL toegezegd? Dan kan het zijn dat die maximale steun niet toereikend is om uw vaste kosten te betalen. U kunt dan OVK-subsidie aanvragen. U moet voldoen aan de voorwaarden voor de TVL. Hebt u een mkb-bedrijf (tot 250 medewerkers)? Dan krijgt u 70% van de ongedekte vaste lasten vergoed met een maximum van € 550.000. Hebt u een bedrijf met meer dan 250 medewerkers? In dat geval bedraagt het maximum € 600.000. Het is nog niet bekend wanneer het aanvraagloket voor OVK Q4 2021 en OVK Q1 2022 precies opengaat. Dit wordt op de site van de RVO bekendgemaakt. Houd deze dus in de gaten!

Start rente en aflossing Tozo-lening

Heeft u gebruik gemaakt van de Tozo-lening van maximaal € 10.157 bij uw gemeente? Dan hoefde u tot 1 januari 2022 nog niet af te lossen op deze lening. Ook werd tot die datum nog geen rente (2%) in rekening gebracht. Sinds 1 januari 2022 is de aflossingstermijn voor de Tozo-lening gestart. Ook de renteteller is gaan lopen. U hebt vijf jaar de tijd om de lening af te lossen vanaf het moment van verstrekking. Kunt u de lening niet aflossen, neem dan contact op met uw gemeente voor overleg. Mogelijk komt u in aanmerking voor uitstel van betaling.

Langer vereenvoudigde Bbz

Sinds het beëindigen van de Tozo-regeling eind september 2021 kunt u bij uw gemeente terecht voor inkomensondersteuning op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bbz is tijdelijk vereenvoudigd om de overstap van Tozo naar Bbz te vergemakkelijken. Deze vereenvoudigde Bbz zou eind 2021 eindigen, maar is uiteindelijk toch verlengd tot 1 april 2022. De vereenvoudigde Bbz kent - net als de Tozo - geen vermogenstoets en ook het bedrag wordt ‘om niet’ uitbetaald en niet als een voorlopige lening. In tegenstelling tot de Tozo kent de vereenvoudigde Bbz wel een levensvatbaarheidstoets van de onderneming en de kostendelersnorm. De Bbz-uitkering kan met terugwerkende kracht (maximaal twee maanden, maar niet verder terug dan 1 januari 2022) worden aangevraagd. Het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld in plaats van per boekjaar.

Coronasteun andere sectoren

Ook in andere sectoren is de coronasteun verlengd en/of uitgebreid. Zo zijn de

garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022. De regelingen keren uit als een evenement geen doorgang kan vinden door een verbod op grond van de coronamaatregelen. Het subsidiepercentage bedraagt 90% in het eerste kwartaal en 80% in het tweede en derde kwartaal. Voor het eigen risico (10% in het eerste kwartaal en 20% in het tweede kwartaal) kan een lening worden afgesloten. Daarvoor geldt een terugbetalingsverplichting met een rente van 2% per jaar.

Het streven blijft om maximaal drie weken van tevoren duidelijkheid te geven over het wel of niet doorgaan van evenementen. De details van de regelingen worden nog nader uitgewerkt en op een later moment bekendgemaakt.

De cultuursector

De culturele en creatieve sector krijgt deze maand € 59,5 miljoen extra voor specifieke steun. Als de beperkende maatregelen eerder dan eind januari worden opgeheven of versoepeld, zal ook het steunpakket daarop worden aangepast. Wanneer de beperkende maatregelen ook na januari van kracht zijn, zal het kabinet opnieuw passende steunmaatregelen treffen. Ook wordt de leenfaciliteit bij Cultuur +Ondernemen met € 25 miljoen verhoogd en tot en met het tweede kwartaal 2022 verlengd. Een uitwerking van dit steunpakket volgt deze maand.


Lees meer over onze MKB diensten