Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
24 april 2020 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Inleiding
Door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus te beperken derven veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Om ook u tijdens de coronacrisis te ondersteunen is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)’getroffen. De Tozo is er voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders, al dan niet met personeel. U kunt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen als uw inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum komt. Ook kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Waaruit bestaat de Tozo?
De Tozo bestaat uit een:

 1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud (bijstand).
  Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Voor gehuwden is dat maximaal € 1.500 en voor een alleenstaande maximaal € 1.050 netto. De uitkering duurt 3 maanden.
 2. Lening voor bedrijfskapitaal.
  U kunt een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u nog niet op de lening af te lossen.

Aanvraag
De aanvraag voor de Tozo moet zijn ingediend vóór 1 juni 2020. De algemene bijstand kan worden aangevraagd voor de duur van maximaal drie aaneengesloten maanden in de periode van maart tot en met augustus 2020. De bijstand kan worden toegekend met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. De aanvraag wordt ingediend bij de gemeente waar u woont. Uiterlijk binnen 4 weken wordt beslist of aan u een voorschot wordt verleend.

Welke informatie moet u meesturen?
Bij de aanvraag om algemene bijstand dient u het volgende te verklaren en de volgende informatie te verstrekken:

 1. dat uw bedrijf financieel is geraakt door de coronacrisis, voorzien van een toelichting;
 2. dat u voor de kalendermaanden waarover algemene bijstand wordt aangevraagd, verwacht een inkomen te hebben dat lager is dan de bijstandsnorm; en
 3. voor de kalendermaanden waarover algemene bijstand wordt aangevraagd een opgave van het inkomen dat u heeft verworven of verwacht te gaan verwerven.

Bij de aanvraag om de lening voor bedrijfskapitaal dient u het volgende te verklaren en de volgende informatie te verstrekken:

 1. dat uw bedrijf financieel is geraakt door de coronacrisis, voorzien van een toelichting;
 2. dat u als gevolg van de coronacrisis niet aan de financiële verplichtingen verbonden aan uw bedrijf kunt voldoen, voorzien van een toelichting; en
 3. welke steun u eerder van de overheid heeft ontvangen.

Voorwaarden
U dient bedrijfsmatig actief te zijn geweest. Dat volgt onder andere uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 en het bezit van alle noodzakelijke vergunningen. Daarnaast dient u te voldoen aan het zogenoemde urencriterium van 1.225 uur per jaar ofwel 23,5 uur per week.

Ook als u directeur-grootaandeelhouder van een besloten vennootschap bent, komt u in aanmerking voor de Tozo, als u voldoet aan de wettelijke eisen. Naast het voldoen aan het urencriterium, moet er sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. U dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de vennootschap nu geen salaris kan uitbetalen.

Welke voorwaarden gelden niet?
In afwijking van de reguliere bijstand is er geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf, geen vermogenstoets, geen toets op het inkomen van uw partner en wordt de kostendelersnorm niet toegepast.

Samenloop
De Tozo kan worden toegekend naast de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Heeft u als zelfstandige personeel? In dat geval kunt u daarnaast een beroep doen op de NOW-regeling.

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op.