PAS-melding gedaan? U kunt tot vrijdag 14 augustus aangeven of u de melding legaal wilt ho
24 juli 2020 

PAS-melding gedaan? U kunt tot vrijdag 14 augustus aangeven of u de melding legaal wilt houden!

Indien u voor uw bedrijf tussen 2015 en 2019 een PAS-melding heeft gedaan heeft u, of de adviseur die destijds namens u de melding heeft ingediend, eind juni een mail ontvangen met het verzoek om door te geven of de gemelde activiteit nog toestemming nodig heeft en wie de contactpersoon daarvoor is. U dient dit voor vrijdag 14 augustus 2020 door te geven, vergeet dit niet!

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het PAS niet als onderbouwing kan worden gebruikt voor vergunningen. Voor gemelde activiteiten is daarom alsnog een toestemming op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Door Minister Schouten van LNV is in haar kamerbrief van 13 november 2019 aangekondigd dat zij de PAS-meldingen legaal wil houden en de toestemming op grond van de Wet natuurbescherming wil verlenen.
Om de toestemming te verlenen moet het gemelde project op 29 mei 2019 voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht;
  • het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;
  • het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Nadat u doorgegeven heeft dat u de melding legaal wilt houden, zullen er in een later stadium aanvullende gegevens opgevraagd worden. Het proces om de meldingen legaal te houden is complex en neemt veel tijd in beslag. Uit de PAS-uitspraak volgt dat er eerst stikstofruimte middels bronmaatregelen gecreëerd moet worden om de stikstofbijdrage door de gemelde activiteiten toe te kunnen staan. Een toestemming voor de gemelde activiteiten zal daarom op zijn vroegst in 2021 gereed zijn. Gedurende het proces om de melding legaal te houden, zal geen actieve handhaving plaatsvinden op activiteiten die conform een gedane PAS-melding worden uitgevoerd.
In een aantal gevallen is een toestemming niet nodig.

  • de (destijds beoogde) activiteit is nadien gewijzigd en legaal gehouden middels een vergunning Wet natuurbescherming, dan wel Omgevingsvergunning met VVGB (in het kader van de Wet natuurbescherming);
  • de activiteit (is nadien gewijzigd en) leidt niet tot stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jr op overbelaste habitattypen en leefgebieden zoals berekend met de geldende versie van AERIUS Calculator;
  • de activiteit voldoet niet aan de hierboven benoemde voorwaarden, namelijk, het project is niet aangevangen en er zijn geen aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Indien u meer informatie wenst over uw situatie of hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op.