Opvolger Wet DBA laat op zich wachten
15 januari 2021 

Opvolger Wet DBA laat op zich wachten

Begin vorig jaar berichtten wij u over de kabinetsplannen met betrekking tot de opvolger van de Wet DBA. Na een flinke hoeveelheid kritiek die zich vooral richtte op de enorme toename van de administratieve verplichtingen, is van die plannen uiteindelijk alleen het voornemen van de webmodule overeind gebleven. De pilot van deze webmodule voor zzp’ers is op 11 januari jl. gestart en zal in ieder geval zes maanden duren. De pilot is vooral bedoeld als een voorlichtingsinstrument. Opdrachtgevers krijgen tijdens de pilotfase geen zekerheid over de status van de arbeidsrelatie. Dit betekent dat er 5 jaar na afschaffing van de VAR nog steeds geen nieuwe regeling is.

Webmodule

Hoe werkt de webmodule? Opdrachtgevers kunnen de webmodule gebruiken om te bepalen of – gelet op de huidige wet- en regelgeving en rechtspraak – een opdrachtnemer al dan niet in dienstbetrekking werkt. Ook kan de opdrachtgever bekijken of de overeenkomst wellicht anders vorm kan worden gegeven. De opdrachtgever vult de uitgebreide vragenlijst anoniem in. Dit betekent dat niet bekend is wie de webmodule heeft ingevuld. Ook worden geen privacygevoelige gegevens (zoals het IP-adres) geregistreerd en/of opgeslagen.

Uitkomsten vragenlijst

De standaardvragenlijst omvat 36 vragen. Aan de antwoorden van de opdrachtgever worden (straf)punten toegekend. De volgende uitkomsten zijn mogelijk:

  • 0 t/m 44 punten: opdrachtgeversverklaring; de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht (bijvoorbeeld door een zzp’er).
  • 45 t/m 69 punten: indicatie dienstbetrekking; er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
  • 70 punten of meer: geen oordeel mogelijk; op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of er sprake is van werken in of buiten dienstbetrekking.

 

Er is inmiddels ook een vragenlijst voor aanneming van werk. De vragenlijst voor tussenkomst waarbij drie partijen zijn betrokken, was op het moment van het schrijven van deze bijdrage nog in ontwikkeling.

 

Handhaving uitgesteld tot 1 oktober 2021

Na afloop van de pilot van de webmodule beslist het kabinet wanneer de handhaving weer (gefaseerd) wordt opgestart. Dat zal echter niet eerder zijn dan 1 oktober 2021. De Belastingdienst en de Inspectie SZW houden wél toezicht. Zij leggen wel degelijk bedrijfsbezoeken af, geven voorlichting en doen boekenonderzoeken. De Belastingdienst kan gedurende dit handhavingsbeleid alleen correcties en/of boetes opleggen als er sprake is van kwaadwillendheid, of indien aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. De Belastingdienst moet ook aantonen dat er niet wordt gewerkt conform een modelovereenkomst en dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.