Opbrengst uit tijdelijk verhuur tuinhuisje toch belast in box 1
07 november 2020 

Opbrengst uit tijdelijk verhuur tuinhuisje toch belast in box 1

Verhuur van tuinhuisjes via Airbnb is fiscaal minder aantrekkelijk dan gedacht. Nederlands hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft onlangs geoordeeld dat de opbrengst uit de tijdelijke verhuur van een tuinhuisje via Airbnb belast is in box 1. Daarom moet 70% van de (netto-) opbrengst bovenop het eigenwoningforfait geteld worden. Eerder hadden lagere rechters nog geoordeeld dat deze 70%-bepaling niet van toepassing was omdat slechts een deel van de eigen woning werd verhuurd. De wettekst is onduidelijk, maar de Hoge Raad overwoog dat het de bedoeling van de wetgever was om de opbrengsten uit de tijdelijke verhuur – van zowel de gehele woning als een gedeelte daarvan – te belasten in box 1. Het tuinhuisje blijft onderdeel van de eigen woning tijdens de tijdelijke verhuurperiodes. Overigens neemt de Belastingdienst steeds vaker het standpunt in dat opbrengsten uit (tijdelijke) verhuur via Airbnb moeten worden belast als resultaat uit overige werkzaamheid (ook belast in box 1, maar dan voor de gehele (netto-) opbrengst).

Volmacht beter dan een en/of-rekening

Wie een dagje ouder wordt, vindt het wellicht fijn om ondersteuning te krijgen bij financiële zaken. Zo komt het regelmatig voor dat een (alleenstaande) ouder zijn of haar bankrekening deelt met een kind via een en/of-rekening. Er zijn banken die dat ook jarenlang hebben geadviseerd. Een en/of-rekening is een gezamenlijke rekening, waarbij beide rekeninghouders geld kunnen storten of opnemen en betalingen kunnen doen. Dit lijkt op het eerste gezicht handig, maar kan tot onverwachte gevolgen leiden.

De keerzijde

Een en/of-rekening staat weliswaar op twee namen, maar dit zegt niets over wie de eigenaar is van het saldo op die rekening. Dat is namelijk niet zonder meer 50%-50%. Dit is niet alleen lastig bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting van de rekeninghouders, maar ook bij overlijden. Bij overlijden moet namelijk aan de hand van de bankmutaties worden nagegaan van wie het saldo op de rekening is en welk deel van dat saldo in de nalatenschap valt. Zo liet een moeder haar rekening omzetten in een en/of-rekening met haar dochter. De dochter overleed echter eerder dan haar moeder en had meer schulden dan bezittingen. Vervolgens ontstond er discussie of het geld van de gezamenlijke rekening (het spaargeld van moeder) gebruikt mocht worden om de schulden te betalen.

Tip

Veel beter dan een en/of-rekening is een bancaire volmacht. De rekening blijft dan op naam van de ouder staan, maar het kind krijgt toestemming om betalingen te doen. U kunt zelfs nog verder gaan, door een financiële notariële volmacht op te stellen of een levenstestament.

Einde uitstel publicatieplicht anbi-gegevens 2019 nadert

Een algemeen nut beogende instelling (anbi) kreeg vanwege de coronacrisis maximaal vier maanden langer de tijd om haar jaarstukken over 2019 elektronisch te publiceren. Een anbi met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar kreeg hiervoor dus uitstel tot uiterlijk 1 november 2020. Daar werden wel twee voorwaarden aan verbonden. Het bestuur van de anbi moest uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het bestuursbesluit tot verlenging van de publicatieplicht op de website publiceren. Daarnaast moet uit het bestuursbesluit blijken waarom de financiële gegevens niet binnen de gebruikelijke 6-maandstermijn konden worden gepubliceerd.

Let op

Een anbi die haar jaarcijfers niet tijdig publiceert, loopt het risico de anbi-status met terugwerkende kracht te verliezen. Hierdoor vervallen de fiscale faciliteiten voor de anbi én haar begunstigers.