Minimum (jeugd)loon per 1 juli 2018
18 juni 2018 

Minimum (jeugd)loon per 1 juli 2018

Vanaf juli 2018 zijn de wettelijke minimum (jeugd-) lonen verhoogd, onderstaand een overzicht (afhankelijk van CAO):

LeeftijdPer maand36 u/week38 u/week40 u/week
221.594,2010,229,699,20
211.355,058,698,237,82
201.115,957,166,786,44
19876,805,635,335,06
18757,254,864,604,37
17629,704,043,833,64
16550,003,533,353,18
15478,253,072,912,76

Net als vorig jaar, vanaf juli 2017, zijn de uurlonen voor BBL leerlingen (Beroeps Begeleidende Leerweg) afwijkend van het minimum loon voor 18 t/m 20 jarigen:

BBL leerlingen

20980,456,295,965,66
19836,955,375,094,83
18725,354,654,414,19

Vanaf 1 juli 2018 moet u aan de nieuwe Arbowetgeving voldoen
De nieuwe Arbowet geldt al bijna een jaar, maar vanaf 1 juli 2018 moeten werkgevers echt aan álle verplichtingen voldoen. U moet dan een Basiscontract Arbozorg afsluiten met de Arbodienst, want anders dreigen forse boetes. In dit artikel zetten we de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet op een rij, met extra uitleg over de inhoud van het Basiscontract Arbozorg.

Enkele (grote) bedrijven regelen met een ‘maatwerkregeling’ hun Arbozaken helemaal in eigen huis. Maar veruit de meeste organisaties, maken verplicht gebruik van een externe gecertificeerde Arbodienst; daarmee vallen zij onder de ‘vangnetregeling’. Nieuw is, dat zij voor 1 juli 2018 een Basiscontract Arbozorg moeten afsluiten.

Als u dat nog niet hebt gedaan, is het haast maken. Uw Arbodienst kan u ongetwijfeld helpen, maar u blijft als werkgever verantwoordelijk voor de juiste inhoud van het contract.

Let op! Deze vernieuwde wetgeving geldt voor alle werkgevers, ook als u maar 1 medewerker in dienst heeft die parttime of op oproepbasis werkt.

Bestaand contract is soms géén Basiscontract Arbozorg
Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet, waardoor medewerkers meer rechten hebben gekregen en de bedrijfsarts weer een prominentere rol speelt. In het verplichte Basiscontract Arbozorg, moet een uitwerking worden gemaakt van de nieuwe regels. Dat betekent daarom meestal, dat u niet zomaar het bestaande contract met uw Arbodienst eenvoudigweg kunt bestempelen als Basiscontract Arbozorg.

Een van de belangrijkste punten van de vernieuwde Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

In het nieuwe basiscontract met de arbodienst moet staan hoe de werkgever zich laat bijstaan door kerndeskundigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het adviseren van de werkgever bij de verzuimbegeleiding van werknemers, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO) voor werknemers, of het uitvoeren van een toets op de risico-evaluatie & -inventarisatie (RI&E).

Subsidie Praktijkleren kan weer aangevraagd worden voor schooljaar 2017-2018
Sinds 2 juni 2018 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidie Praktijkleren. Deze subsidie voor het aanbieden van praktijk- en werkleerplaatsen is tot en met 17 september 2018 aan te vragen. Het gaat met name om leerling met een BBL opleiding.
Vanaf dit schooljaar wordt de subsidie ook verstrekt aan werkgevers met leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs(vso), praktijkonderwijs(pro) en entree-opleidingen in het vmbo:

  • Het gaat om het buitenschoolse praktijkgedeelte in het laatste leerjaar voor vso en pro en voor entree in het vmbo om het derde en vierde leerjaar;
  • Het buitenschoolse praktijkgedeelte omvat ten minste 640 klokuren per schooljaar;
  • De leerling heeft in het laatste lesjaar ook elke schoolweek les op school;
  • De organisatie moet door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend zijn als leerbedrijf;
  • De organisatie moet in minimaal 40 weken begeleiding hebben gegeven om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag (€ 2.700).

Wij kunnen de subsidie voor u aanvragen.

Nul uren contract
Er is nog wel eens onduidelijkheid over een 0-urencontract, ook wel oproepcontract. Met het nul uren contract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. In plaats daarvan, staat in het 0 uren contract een clausule waarmee u de werknemer flexibel op kunt roepen.
De eerste zes maanden kunt u de werknemer betalen naar het aantal gewerkte uren, maar daarna krijgt de werknemer meer rechten. De werknemer krijgt na zes maanden ook loon als hij niet kan komen werken om redenen die buiten zijn of haar macht liggen.

Zo heeft de werknemer na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat deze in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt. Bovendien wordt na zes maanden aangenomen dat de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een omvang die eveneens gelijk is aan het aantal gemiddeld gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden.

Er zijn –in afwijking hierop- wel cao`s die de loonbetalingsplicht voor een onbepaalde tijd uitsluiten.