Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling
25 september 2020 

Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling

De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever is eenmalig en tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% voor het jaar 2020. De vrije ruimte wordt dus maximaal met € 5.200 verhoogd. Deze coronamaatregel moet u als werkgever mogelijkheden bieden om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Maar de extra ruimte kunt u ook benutten voor thuiswerkfaciliteiten.

Boven een fiscale loonsom van € 400.000 gaat het percentage van 1,2% vanaf 2021 omlaag naar 1,18%. Deze maatregel is – in tegenstelling tot het bovenstaande – echter niet tijdelijk.

Uitzondering splitsing bijtelling ook voor zonnecelauto’s

Het bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak wordt in 2021 verder verhoogd van 8% naar 12%. De catalogusprijs waarop u dit percentage moet toepassen, wordt bovendien verlaagd van maximaal € 45.000 naar € 40.000. Is de catalogusprijs hoger, dan geldt voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%. Maar rijdt uw auto van de zaak op waterstof, dan geldt deze splitsing in het bijtellingspercentage niet voor u. Dit is allemaal al eerder besloten.

Het kabinet stelt nu voor dat vanaf 2021 deze uitzondering ook geldt voor nieuwe zonnecelauto’s van de zaak. Een zonnecelauto is een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen.

U mag daardoor ook bij deze auto’s over de hele aanschafprijs het lage bijtellingspercentage van 12% (in 2021) toepassen. Deze regeling geldt niet alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor ondernemers en DGA’s die rijden in een auto van de zaak.

Verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten

Het kabinet stelt voor om de gerichte vrijstelling voor scholing ook te laten gelden bij verstrekkingen en vergoedingen ten behoeve van scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid. Deze verruiming is bedoeld voor vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen te verwerven. De gerichte vrijstelling kan dus niet worden benut voor bestedingen aan onderhoud of verbetering van kennis en vaardigheden van de dienstbetrekking. Deze maatregel wordt betaald uit de verlaging op het percentage in de werkkosten-regeling van 1,2% naar 1,18%.

TOFA-uitkering is belast loon

Bent u flexwerker, dan hebt u mogelijk gebruik gemaakt van de TOFA-regeling. Dit betreft een eenmalige bruto tegemoetkoming ter compensatie van gederfd loon. Deze tegemoetkoming geldt als belast loon en vormt inkomen voor de toeslagen. Het kabinet stelt daarom voor de TOFA-uitkering met terugwerkende kracht aan te merken als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Nieuwe korting voor investeren in banen

Vanaf 2021 wil het kabinet tijdelijk een extra aftrek voor investeringen invoeren: de ‘Baangerelateerde Investeringskorting’ (BIK). Bedrijven worden gestimuleerd om te investeren door hiervoor een korting te geven die kan worden verrekend met de loonheffing. De details van deze nieuwe investeringskorting worden later verder uitgewerkt.

Bonus zorgpersoneel

Het kabinet stelt voor om werknemers in de zorg die hebben bijgedragen aan de bestrijding van het coronavirus volgend jaar een netto bonus uit te keren van € 500. Doordat de bonus netto wordt uitbetaald heeft deze geen invloed op het recht op toeslagen. Dit jaar bedraagt de netto bonus nog € 1.000.