In 2020 lager gebruikelijk loon
24 december 2020 

In 2020 lager gebruikelijk loon

In 2020 lager gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon dat u als dga geacht wordt te genieten uit uw bv, wordt normaliter ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;
• € 46.000.

Slechts in heel bijzondere situaties kan een lager loon worden gehanteerd. Maar in 2020 wordt hierop vanwege de coronacrisis een uitzondering gemaakt bij veel omzetverlies. Als de bedrijfsresultaten (de omzet exclusief btw) door de coronacrisis zijn verslechterd, mag u een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen.

Let op
Houd er wel rekening mee dat als achteraf de impact op het bedrijfsresultaat blijkt mee te vallen, de Belastingdienst het standpunt kan innemen dat het gebruikelijk loon niet kan worden verlaagd.

Tarief vennootschapsbelasting weer gewijzigd

U gaat in 2021 minder vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over uw winst. Het Vpb-tarief in de eerste schijf gaat namelijk omlaag van 16,5% naar 15%. Bovendien wordt die schijf in 2021 verlengd van een jaarwinst van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 wordt de schijf verder verlengd naar € 395.000 jaarwinst. De verlaging van het hoge Vpb-tarief (25%) in de tweede schijf naar 21,7% gaat niet door.
Met name als uw winst daardoor onder de € 200.000 blijft, heeft het uitstellen van winst op korte termijn zin. Als u verwacht dat uw winst dit jaar net boven de grens van € 200.000 zal uitkomen, is het zinvol om dit jaar uw winst te verlagen. U betaalt dan immers 16,5% in plaats van 25% vennootschapsbelasting. U kunt wellicht omzet uitstellen of investeringen naar voren halen (dit leidt op zich niet direct tot lagere winst, maar wel indirect doordat u KIA kunt claimen).

Benut de fiscale coronareserve

De geschatte coronaverliezen van 2020 in de vennootschapsbelasting mag uw bv dit jaar al als fiscale coronareserve verrekenen met de winst van 2019. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019. Zonder deze maatregel zou uw bv het verlies van 2020 pas kunnen verrekenen met de winst van 2019 bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting over 2020, dus pas in 2021 of nog later. Deze coronamaatregel moet bijdragen aan de verbetering van de liquiditeitspositie van uw bedrijf.

Pas op voor verliesverdamping

De coronareserve wordt in 2019 gevormd en vermindert daardoor de winst over 2019. In 2019 kunnen dus minder onverrekende verliezen uit voorgaande jaren worden verrekend. Oude verliezen kunnen daardoor mogelijk nooit meer verrekend worden met toekomstige winst. Laat daarom een deskundige de toevoeging aan de coronareserve zodanig vaststellen dat deze verliesverdamping wordt voorkomen.

AB-tarief verder omhoog – dividend uitkeren of juist niet

In 2021 gaat het tarief waarmee dividenduitkeringen uit uw bv worden belast (het ab-tarief) verder omhoog van 26,25% naar 26,9%. Toch is het daarom vervroegd uitkeren van dividend niet altijd voordelig. Het tariefvoordeel kan namelijk (deels) tenietgaan als het uitgekeerde dividend vervolgens tot uw privévermogen gaat behoren, waardoor u meer box-3-heffing moet betalen. Hoeveel meer hangt af van de omvang van uw box-3-vermogen en van het feit of u spaart of belegt.
Het uitkeren van dividend kan wel voordelig zijn als u de uitkering dit jaar nog besteedt of als u er uw lening of rekening-courant bij uw bv mee aflost. Bent u van plan om dividend vervroegd uit te laten keren, laat dan eerst een fiscaal adviseur de gevolgen daarvan in kaart brengen.

Actiepunt
Zijn uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat u de schuldenlast vóór 2023 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000. Vanaf 2023 wordt het meerdere boven € 500.000 belast als ab-voordeel!