Eigenwoninglening aan uw kind
21 augustus 2021 

Eigenwoninglening aan uw kind

Eigenwoninglening aan uw kind 

Dat het moeilijk is voor starters op de woningmarkt om een betaalbare woning te vinden, is een bekend gegeven dat voorlopig niet zal veranderen. U overweegt mogelijk om uw kind een handje te helpen om zijn of haar kansen op de woningmarkt te vergroten. U kunt er dan voor kiezen om uw kind een lening te verstrekken. Deze lening moet dan wel aan voorwaarden voldoen om te kwalificeren als eigenwoninglening, waarvan uw kind de rente in aftrek kan brengen. Ten eerste moet er sprake zijn van een echte lening. Er mag dus geen sprake zijn van het schuldig blijven van een bepaald bedrag, kwijtschelden of schenken. U verstrekt een lening als u een bedrag aan uw kind verstrekt en uw kind verplicht is dit bedrag terug te betalen. Deze lening is een eigenwoningschuld als deze voldoet aan de voorwaarden die de Wet inkomstenbelasting 2001 daaraan verbindt. Een belangrijke voorwaarde is sinds 2013 met name de verplichte annuïtaire aflossing. 


Lees meer over onze MKB diensten 

Rentevergoeding

De vergoeding die uw kind aan u betaalt, is alleen aftrekbaar als eigenwoningrente voor zover die vergoeding betrekking heeft op het ter beschikking stellen van de hoofdsom. De vergoeding kan namelijk ook betrekking hebben op andere rechten, bijvoorbeeld gunstige voorwaarden, zoals het altijd boetevrij mogen aflossen van de lening. Voor die extra rechten brengt u een renteopslag in rekening aan uw kind. De vergoeding bestaat dan dus niet alleen uit rente voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom. In dat geval moet uw kind de vergoeding splitsen in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. Alleen als de andere rechten verwaarloosbaar klein zijn, kan die splitsing achterwege blijven. Een renteopslag van 0,2% of minder wordt als ‘verwaarloosbaar’ aangemerkt. Is de renteopslag hoger, dan is de hele opslag niet aftrekbaar als eigenwoningrente. 

Een ander aspect waarmee u rekening moet houden, is dat de rente reëel moet zijn. Dat is het geval als de rente in lijn is met wat een onafhankelijke andere geldverstrekker onder dezelfde omstandigheden in rekening zou brengen. Daarvoor kijkt u naar de gangbare rente van de meest vergelijkbare lening bij een bank of andere reguliere geldverstrekker. Vervolgens beoordeelt u of er verschillen zijn met uw lening en of die verschillen een hogere of lagere rente rechtvaardigen. Zo heeft een bank een recht van hypotheek, terwijl u die voorwaarde niet zult stellen. Dit rechtvaardigt een hogere rente dan de bankrente, omdat u minder zekerheid heeft. Ook als u andere zekerheden achterwege laat, dan rechtvaardigt dat een hogere rente. U neemt immers meer risico. Maar ook hier geldt dat dit risico reëel moet zijn. Weet u sowieso zeker dat uw kind de lening zal terugbetalen, dan zal de Belastingdienst een hogere rente vanwege het ontbreken van zekerheden toch niet accepteren. Dus wees daar voorzichtig mee. 

Een andere factor die van invloed is op de hoogte van de rente is het risicoprofiel van uw kind (de lener). Heeft uw kind bijvoorbeeld een onregelmatig of een laag inkomen, dan kan uw risico groter zijn en mag u een hogere rente rekenen. 

Let op

Bent u met uw kind een te hoge rente overeengekomen, dan heeft dit tot gevolg dat het te hoge deel niet aftrekbaar is. Dit bovenmatige deel kan bovendien worden aangemerkt als een schenking, waarover u mogelijk schenkbelasting verschuldigd bent.  

Laatste jaar voor aftrek scholingsuitgaven

Bent u van plan om een dure studie te volgen? Als deze studie kwalificeert voor de huidige aftrek scholingsuitgaven, overweeg dan om die studie dit jaar nog op te pakken. Zo kunt u de studiekosten nog in aftrek brengen in uw aangifte Inkomstenbelasting over 2021, die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Dit jaar is namelijk het laatste jaar waarin u deze fiscale aftrekpost nog kunt benutten. Volgend jaar wordt deze aftrek vervangen door het zogenoemde STAP-budget. Met het STAP-budget kunt u bij het UWV een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen. Daarmee kunt u zich verder ontwikkelen en uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten. De scholingsactiviteiten die voor het budget kwalificeren komen in het STAP-scholingsregister te staan. U kunt het STAP-budget aanvragen via het STAP-portaal van het UWV. Dat kan één keer per jaar. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan betaalt het UWV het bedrag rechtstreeks aan de opleider. Hoewel het STAP-loket pas per 1 maart 2022 opengaat, wordt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven al per 1 januari 2022 afgeschaft. In de tussenliggende twee maanden bent u voor de financiering van uw scholingsactiviteiten aangewezen op de mogelijkheden bij uw werkgever, sector of bijvoorbeeld de regeling ‘NL leert door’. 

Inkomen middelen uitkomst in coronatijd

Hebt u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. Er bestaat echter een regeling die de belastingheffing over deze inkomsten matigt door de inkomsten gelijkmatig over de jaren te verdelen. Bij deze zogenoemde ‘middelingsregeling’ telt u uw belastbare inkomens van drie aaneengesloten jaren op en deelt u het totaal door drie. Over dit gemiddelde inkomen herrekent u per jaar de verschuldigde inkomstenbelasting. Als u over de drie jaren meer dan € 545 minder belasting verschuldigd bent dan zonder de middeling, kunt u deze belasting terugvragen bij de Belastingdienst. De teruggaaf heeft geen invloed op de toeslagen die u al hebt gehad. 

Tip

Hebt u bijvoorbeeld door de coronacrisis een sterk wisselend inkomen gehad? Het is dan verstandig om te (laten) berekenen of toepassing van de middelingsregeling u een belastingvoordeel oplevert.  

Tijdig online aangifte verhuurderheffing 2021 doen

Was u op 1 januari 2021 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale kale huurprijs van € 752,33 per maand? In dat geval bent u verhuurderheffing verschuldigd. De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ-waarde van deze huurwoningen - met een maximum van € 315.000 per woning - verminderd met 50 x de gemiddelde WOZ-waarde van deze woningen. U bent vrijgesteld van verhuurderheffing als uw woningen Rijksmonumenten zijn. Dit zijn woningen die volgens de Erfgoedwet als zodanig zijn aangewezen. U doet de aangifte verhuurderheffing in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Bent u een particuliere verhuurder, zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Dan kunt u inloggen met uw DigiD. Rechtspersonen en andere verhuurders loggen in met eHerkenning niveau 3. De aangifte én de betaling moeten uiterlijk 30 september 2021 zijn gedaan.

Testament onbekend

Een testament is van groot belang om te weten wie de erfgenamen zijn en wat de laatste wil is van de overledene. Maar het is niet altijd bekend of de overledene een testament heeft laten opmaken. Wilt u (of uw notaris) weten of de overledene een testament heeft opgemaakt en waar dat is, dan kon u dat tot voor kort alleen schriftelijk navragen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Onlangs is het echter in de meeste gevallen ook mogelijk geworden om dit kosteloos digitaal na te vragen bij het CTR. Dit is vaak een stuk sneller en eenvoudiger dan een schriftelijke CTR-aanvraag. Let op: alleen in Nederland opgemaakte testamenten staan in het CTR-register. Over de inhoud van het testament is bij het CTR niets bekend. 

U kunt het nieuwe CTR-webportaal bereiken via notaris.nl. U vult hier enkele gegevens over de overledene in. Het systeem zoekt daar vervolgens een testament bij. Is er een match, dan krijgt u de gegevens van de notaris die het testament heeft opgemaakt en van de huidige notaris. Is er geen match, dan wil dat niet zeggen dat er geen testament is. In dat geval kunt u alsnog een schriftelijke aanvraag doen bij het CTR of contact opnemen met een notaris. In bepaalde gevallen kunt u alleen een schriftelijke aanvraag doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor personen die vóór 1976 zijn overleden, of personen die niet in Nederland wonen of in het buitenland zijn overleden. 

Let op

Wilt u zelf weten of u ooit een testament hebt laten opmaken? Dit kunt u niet via een digitale of schriftelijke CTR-aanvraag achterhalen. Hiervoor kunt u naar een notaris bij u in de buurt of langsgaan bij het CTR in Den Haag. Lees meer over onze MKB diensten