Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers
26 september 2019 

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Uw werknemers hebben bij het einde van hun dienstverband recht op een transitievergoeding als het dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd en u het initiatief tot ontslag hebt genomen. Dat geldt ook bij ontslag van een zieke werknemer. Vanaf 1 januari 2020 is de transitievergoeding weliswaar lager, maar die bent u dan al wel verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband (en niet pas na 24 maanden). U kunt hiervoor compensatie krijgen, maar niet altijd voor het gehele uitbetaalde bedrag. Al deze omstandigheden moet u zorgvuldig afwegen bij uw beslissing of u een langdurig zieke werknemer wilt ontslaan.

Slapend dienstverband

Betaling van een transitievergoeding wordt vaak ontlopen door het dienstverband niet te beëindigen, maar slapend voort te zetten. Dit is niet zonder risico, omdat een werknemer als hij (aantoonbaar) op een later tijdstip weer geschikt wordt voor zijn werkzaamheden, aanspraak kan maken op zijn functie en loonbetaling. Kortom, het wel of niet ontslaan van een langdurig zieke werknemer na 2 jaar ziekte is een keuze. U bent daartoe niet verplicht. Maar als bijvoorbeeld vaststaat dat een zieke werknemer om medische redenen nooit meer (in uw bedrijf) zal kunnen werken en er een reële verwachting is dat de werknemer binnen afzienbare tijd zal overlijden, kan de werknemer via de rechter beëindiging van het dienstverband en een transitievergoeding afdwingen. U hebt dan dus geen keuze.

Compensatieregeling

Vanaf 1 april 2020 kunt u bij het UWV een compensatie aanvragen voor de aan de langdurige zieke werknemer betaalde transitievergoeding of voor het gedurende 104 weken van ziekte aan hem of haar doorbetaalde loon (het laagste bedrag is leidend). De arbeidsovereenkomst moet dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd in onderling overleg via een (juiste) vaststellingsovereenkomst of zijn opgezegd na het verkrijgen van een ontslagvergunning via het UWV. Dit geldt ook als het dienstverband deels is beëindigd. Juist bij langdurig zieke parttimers met een langdurig dienstverband of indien uitkeringen tijdens de periode van 104 weken van ziekte in mindering zijn gebracht op het doorbetaalde loon bij ziekte, is het van belang om het bedrag van de compensatie vast te (laten) stellen.

De aanvraag van de compensatie

Vanaf 1 april 2020 kunt u de betaalde transitievergoeding terugvragen bij het UWV. De aanvraag dient u in binnen 6 maanden nadat de vergoeding is verstrekt. Hebt u tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 transitievergoedingen betaald bij ontslag van langdurig zieke werknemers? Voor deze zogenaamde ‘oude gevallen’ kunt u de compensatie aanvragen tussen 1 april en 1 oktober 2020. Het UWV wijst te vroeg of te laat ingediende aanvragen af. Wees dus op tijd!

De onderbouwing van de aanvraag

U moet bij de aanvraag in elk geval meesturen afschriften van de arbeidsovereenkomst, salarisstroken, de berekening van de transitievergoeding, het betalingsbewijs van de transitievergoeding en de (ontslag)beschikking van het UWV of de vaststellingsovereenkomst. Soms moet u ook andere gegevens verstrekken.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.