Laatste kwartaal voor bijzonder uitstel van betaling
18 augustus 2021 

Laatste kwartaal voor bijzonder uitstel van betaling

Laatste kwartaal voor bijzonder uitstel van betaling

Hebt u betalingsproblemen als gevolg van de voortdurende coronacrisis? Weet dan dat u nog tot 1 oktober 2021 voor het eerst bijzonder uitstel van betaling of verlenging van het uitstel kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet u weer voldoen aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen. Heeft u op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 oktober 2021. 


Lees meer over onze MKB diensten 

 

Betalingsregeling

De opgebouwde belastingschuld hoeft u niet meteen na 1 oktober a.s. af te lossen. U moet hier uiterlijk op 1 oktober 2022 mee beginnen. De aflossingstermijn is verlengd naar maximaal 60 maanden. Als voorwaarde voor deze ruimhartige regeling geldt wel dat u met ingang van 1 oktober 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen voldoet! Er komt géén generieke kwijtschelding van belastingschulden. 

In dit kader attenderen we u erop dat u de komende jaren meer invorderingsrente gaat betalen bij het aflossen van uw belastingschulden. Nu betaalt u tot het eind van het jaar vrijwel geen invorderingsrente (0,01%). Maar vanaf 1 januari 2022 wordt het percentage 1% en op 1 juli 2022 gaat het percentage verder omhoog naar 2%. Vervolgens wordt het percentage vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en vanaf 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%. Kunt u uw belastingschulden eerder aflossen dan de uiterste termijn, dan bespaart u dus invorderingsrente. 

Tip

Hebt u eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel ingediend en nog nooit verlengd en kunt u na deze drie maanden niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 oktober 2021 verlenging van het uitstel aanvraagt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden. 

Deadline aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 nadert

Hebt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvangen in het vierde kwartaal van 2020 (Q4)? Het ontvangen bedrag was een voorschot, dat is gebaseerd op een schatting van uw omzetverlies in Q4. Na afloop van de subsidieperiode moet u de werkelijke omzet in Q4 doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), bij voorkeur met de btw-aangiftes van het vierde kwartaal van 2020. Voeg ook bijlagen toe als bewijs van de omzet. De RVO stelt aan de hand van de omzetgegevens de definitieve TVL-subsidie in Q4 2020 vast. U moet de omzetcijfers uiterlijk doorgeven vóór 1 september 2021. 

Wanneer het omzetverlies gelijk is aan de opgegeven schatting bij de TVL-aanvraag, dan krijgt u de resterende 20% TVL-subsidie uitbetaald. Is het verlies hoger, dan krijgt u meer TVL-subsidie en is het omzetverlies lager, dan krijgt u minder dan 20% bijbetaald of u moet TVL-subsidie terugbetalen. In dit laatste geval kunt u eventueel een betalingsregeling treffen met de RVO.

Tip

Zorg ervoor dat u de gegevens volledig en juist aanlevert bij de RVO. In dat geval kan de RVO de aanvraag in de meeste gevallen binnen drie weken afhandelen.

Meer steun voor evenementenbranche

Bent u werkzaam in de evenementenbranche? In dat geval kon u zich vóór de coronacrisis verzekeren tegen het risico op annuleringen. Veel verzekeraars hebben deze optie inmiddels uit hun polissen gehaald. Omdat de evenementensector dit risico onverminderd is blijven lopen tijdens de coronacrisis en om perspectief te bieden, is er voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2021 een garantieregeling uitgewerkt. Het is de bedoeling dat u daardoor toch evenementen kunt organiseren. Nu meerdaagse evenementen sinds 9 juli tot en met 1 september 2021 verboden zijn vanwege de coronamaatregelen, heeft het kabinet besloten om deze garantieregeling als volgt uit te breiden:

  1. Verhoging van de dekking van de regeling van 80% naar 100% van de gemaakte kosten. Deze verruiming geldt tot en met 3 september 2021;
  2. Verlenging van de aanvraagtermijn tot drie weken na inwerkingtreding van de uitbreiding van de garantieregeling, óf – als dat later is – tot drie weken voor de geplande evenementdatum. Organisatoren die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit hierdoor alsnog doen;
  3. De gemaakte kosten voor artiesten van buiten de EU vallen ook onder de regeling. Deze kosten waren eerder uitgesloten van de regeling;
  4. Vermindering van het minimaal aantal eerdere edities van een evenement om voor de regeling in aanmerking te komen, van twee naar een.

Aanvullende tegemoetkoming

Veel evenementen vallen niet onder de doelgroep van de garantieregeling, zoals de eendaagse evenementen. Om te voorkomen dat deze doelgroep tussen wal en schip valt, komt het kabinet met de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). Deze tegemoetkoming vergoedt de aantoonbaar gemaakte en juridisch verplichte kosten voor de evenementen die vanwege de coronamaatregelen tussen 9 juli tot en met 13 augustus 2021 verboden waren. Op 2 augustus jl. besloot het kabinet om ook eendaagse evenementen te verbieden in de periode daarna tot en met 1 september 2021. Sinds 14 augustus 2021 zijn – onder strikte voorwaarden - alleen kleinschalige eendaagse evenementen weer toegestaan. 

De ATE is bedoeld voor publiek toegankelijke vergunnings- en meldingsplichtige evenementen, waarvan de organisatoren kunnen aantonen dat deze al vóór 9 juli jl. op de planning stonden. De ATE wordt de komende tijd nader uitgewerkt en moet – net als de garantieregeling – nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Het kabinet verwacht eind dit jaar de definitieve regeling bekend te kunnen maken. 

Let op

Eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats die zouden plaatsvinden tussen 14 augustus en 1 september 2021 en verboden zijn, kunnen gebruikmaken van de ATE óf van de garantieregeling.
 
Aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1 2021

Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? In dat geval hebt u inmiddels een mailbericht van de RVO ontvangen met het verzoek om het definitieve bedrag van de TVL Q1 vast te laten stellen. Daartoe dient u een vaststellingsformulier in, waarin u de werkelijke omzet in het eerste kwartaal aangeeft. Dit formulier heeft de RVO al grotendeels ingevuld met behulp van gegevens van de Belastingdienst. Bent u het met de ingevulde gegevens eens, dan kunt u akkoord geven. Zo niet, dan past u de gegevens aan. U hebt tot 1 oktober 2021 de tijd om de aanvraag voor de definitieve vaststelling van TVL Q1 te doen.

 Coronakredieten ook voor heropbouw

Het Klein Krediet Corona (tot € 50.000), de Borgstellingsregeling MKB-C (tot € 1,5 miljoen) en de GO-C-regeling (tot € 150 miljoen) zijn coronakredieten die in eerste instantie vooral werden gebruikt om op korte termijn de rekeningen te kunnen betalen. Maar wist u dat deze kredieten ook ingezet kunnen worden in de herstelfase van uw bedrijf? Zo kunt u de kredieten ook gebruiken om te investeren in vaste activa, de heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en het terugbrengen van een leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn.   

Hogere garantiepercentages

De coronakredieten hebben hogere garantiepercentages dan normale kredieten. Dit betekent dat de overheid voor een groter deel garantstaat als u de lening niet kunt terugbetalen. Financiers kunnen daardoor gemakkelijker krediet verstrekken. De financier doet nog wel een kredietbeoordeling om te zien of u het krediet financieel kunt dragen, maar voor kredieten tot € 250.000 kunnen financiers die beoordeling geautomatiseerd toepassen. Hierdoor kunt u sneller uitsluitsel krijgen over uw kredietaanvraag. Het Klein Corona Krediet en de Borgstellingsregeling MKB-C kunt u aanvragen bij banken en bij 22 non-bancaire financiers. De GO-C-regeling kunt u aanvragen bij banken. Momenteel wordt onderzocht of deze regeling ook kan worden opengesteld voor non-bancaire financiers. 

Vraag subsidie schone bedrijfsauto aan

U kunt tijdelijk (tot en met 2025) subsidie krijgen voor de aanschaf of financial lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto (SEBA: Subsidieregeling Emissieloze bedrijfsauto’s). De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs uit de overeenkomst zonder btw (voertuigcategorie N2 tot en met een gewicht van 4.250 kg). De netto catalogusprijs (N1) of de verkoopprijs (N2) moet minimaal € 20.000 zijn. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 5.000 per bedrijfsauto. Bij operational lease kunt u van deze subsidieregeling gebruikmaken als uw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operational leasecontract.

Aanvraagprocedure

De subsidie vraagt u aan bij RVO.nl. Dat kan alleen als u de schone bedrijfsauto nog niet hebt gekocht. U moet wel in het bezit zijn van een niet-bindende koop- of leaseovereenkomst. Vervolgens 

krijgt u van de RVO een brief waarin staat dat u subsidie krijgt toegezegd (de ‘verleningsbeschikking’). Daarna moet de auto binnen zeven maanden aan u worden geleverd. Deze termijn was tot voor kort nog vier maanden, maar is verlengd vanwege de oplopende levertijden van elektrische bedrijfsauto’s als gevolg van productieproblemen bij voertuigfabrikanten. Deze tijdelijke verlenging geldt alleen voor zover in 2021 subsidie is verleend. Nadat de auto aan u is geleverd en op kenteken staat, doet u bij de RVO de aanvraag voor uitbetaling van de subsidie. 

Verplichtingen

De bedrijfsauto moet onafgebroken 3 jaar op uw naam (als subsidieontvanger) staan. De RDW controleert periodiek of u aan deze eis voldoet. Bewaar daarom de koop- of financial leaseovereenkomst goed tot 3 jaar na de datum van tenaamstelling van de bedrijfsauto. Verkoopt u de bedrijfsauto binnen de 3-jaarstermijn, dan moet u dit bij de RVO melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.  

Ook MIA

U komt voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s - naast de subsidie - mogelijk ook in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dat is het geval als u investeert in een elektrisch aangedreven voertuig dat op de Milieulijst staat (code E 3110). U kunt de MIA aanvragen, zodra de overeenkomst definitief is gemaakt. Het MIA-voordeel bedraagt 36% van de netto catalogusprijs. De MIA komt niet in mindering op het subsidiebedrag. Maar let op, de subsidie vermindert wel de grondslag voor de MIA. 

Let op

Ook voor een oplaadpunt kunt u MIA claimen.  Lees meer over onze MKB diensten