AgroActualiteiten januari 2020
22 januari 2020 

AgroActualiteiten januari 2020

Lees hier de volledige AgroActualiteiten van januari 2020

Stand van zaken stikstofproblematiek
Ten aanzien van de stikstofproblematiek zijn tot nu toe weinig concrete
oplossingen geboden voor de landbouw. Wel zijn in de afgelopen tijd een aantal
maatregelen benoemd die in de loop van het jaar uitgewerkt zullen worden. Wat
kunt u voor de landbouw verwachten?

PAS-melding
Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? Deze is niet meer geldig.
De minister heeft aangegeven, dat de activiteiten onder een dergelijke melding
worden gelegaliseerd. Daarvoor moet de activiteit wel zijn ‘gerealiseerd’ op 29 mei
2019. Deze legalisaties moeten per gebied worden geregeld in overleg met de
provincies. Dit gaat in de loop van dit jaar gebeuren. Tot die tijd wordt niet actief
gehandhaafd op deze bedrijven.

Drempelwaarde
De minister wil een ‘drempelwaarde’ invoeren waardoor activiteiten met een
geringe toename van de stikstofdepositie vrijgesteld zijn van de
natuurvergunningsplicht. Deze drempelwaarde wordt niet landelijk maar regionaal
vastgesteld. Hiervoor moet eerst ‘stikstofruimte’ worden gecreëerd. Dit betekent
dat een drempelwaarde niet op korte termijn wordt ingevoerd. Ook kan de hoogte
van de drempelwaarde per regio verschillen.

Beweiden en bemesten
Het beweiden en/of bemesten wordt niet vergunningsplichtig. Dat is het streven
van het Kabinet. Ook de commissie Remkes geeft aan dat voor beweiden en
bemesten in principe geen vergunning nodig is. Alleen als er sprake is van een
wijziging van het grondgebruik zal, volgens het advies van Remkes, bekeken
moeten worden of de stikstofdepositie niet is toegenomen. De verwachting is dat
de minister begin februari hier duidelijkheid over geeft.

Vrijgeven ontwikkelingsruimte
Wilt u uitbreiden en heeft u hier ontwikkelingsruimte voor nodig? Op termijn komt
er wellicht een systeem waarbij ontwikkelingsruimte die vrijkomt (door o.a.
gestopte bedrijven en emissiereducerende maatregelen (stal en voer)) weer kan
worden uitgegeven aan individuele bedrijven. De commissie Remkes komt in mei
2020 met een advies voor een dergelijke systematiek.

 

Lees hier de volledige AgroActualiteiten van januari 2020